Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за длъжността "главен юрисконсулт" – 1 работно място, в отдел ?Мониторинг и координация“, към направление ?Обществено строителство“ 09.08.2022
Столична община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в дирекция ?Сигурност” при Столична община 04.08.2022
Район "Възраждане" обявява конкурс за длъжността "старши юрисконсулт" в отдел ,,Правно-нормативно обслужване’’ 03.08.2022
Район "Люлин" обявява конкурс за длъжността "главен експерт" (3 бр.) в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология" 01.08.2022
Столична община обявява конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга ?Център за социална рехабилитация и интеграция“ с основни дейности: ?Информиране и консултиране“; ?Терапия и рехабилитация“; ?Обучение за придобиване на умения“, ?Общностна работа“, ?Застъпничество и посредничество“ на частен доставчик 01.08.2022
Столична община обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" ?Международна дейност и протокол“, направление ?Европейски политики, международна дейност и туризъм“ при Столична община 25.07.2022
Район ?Витоша” обявява конкурс за назначаване на държавен служител – длъжността ?секретар” на СО – район ?Витоша” 20.07.2022
Столична община обявява кампания за провеждане на текущ подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.019-0027-C01 ?Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община“, ОП ?Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 20.07.2022
Район ?Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност ?главен експерт“ в отдел ?Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ 19.07.2022
Район ?Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност ?главен специалист“ в отдел ?Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ 19.07.2022
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document